James Franco & Seth Rogen remake Kanye's "Bound 2" video - Pretty Much Amazing